[Image]

Reservering en huurvoorwaarden.

 
Onthaal
Situering
Korte historiek van de gîte
Beschrijving van de gite
Activiteiten en diensten
Tarieven
Reservering en huurvoorwaarden.
Wegbeschrijving
Links
Le gite de la vieille école : Vue intérieure d'une chambre
Empty

IN HOOGSEIZOEN


De gite wordt enkel per week verhuurd.
Deze loopt van zaterdag 16u tot de volgende zaterdag 12u.

Wanneer u meerdere weken reserveert, hebt u recht op volgende kortingen  :


 • 2 weken = -5%
 • 3 weken = -10%
 • 4 weken = -15%

IN LAAG- EN MIDDENSEIZOEN


De gite is te huur :

 • per week, van zaterdag 16u tot zaterdag 12u,
 • per weekend, van vrijdag 17u tot zondag 20u,
 • per midweek, van maandag 17u tot vrijdag 10u.

CONTRACT EN BETALING


Zodra uw aanvraag ons is toegekomen per telefoon, fax of E-mail, sturen wij u het huurcontract.

Bij ontvangst van het contract vragen wij u om een voorschot van 25% van het totale bedrag over te maken. Wanneer dit ons is toegekomen, beschouwen wij uw reservatie als definitief.
Het resterend bedrag dient - ten laatste 30 dagen voor de aanvang van het verblijf - overgemaakt te worden.

Bij een laattijdige reservatie zal het contract bij aankomst in de gite getekend worden.

DE BEPALINGEN VAN HET CONTRACT


Het huurcontract is het type contract vooropgesteld door de " Fédération des gites de Wallonie asbl ".
Het bestaat uit 4 delen :


A. ONDERWERP

dit omvat:

1. naam en adres van de huurders
2. de localisatie van het huurpand
3. de maximum capaciteit van het huurpand
4. dat huisdieren niet zijn toegelaten in de gite
5. de huurprijs

B. BETALING

dit omvat:

1. de wijze van betaling (zie hierboven)
2. een waarborg van 75 dient aan de eigenaar betaald te worden bij aankomst (bij de overhandiging van de sleutels en de inventaris). Deze waarborg wordt u terugbetaald bij vertrek, eventueel met aftrek van de schade die geconstateerd werd op grond van de inventaris, gevoegd bij het contract.

C. VERZEKERING

dit omvat:

1. de huurder moet gedekt zijn m.b.t. huuraansprakelijkheid. Deze risico's zijn in vele gevallen gedekt door de brandverzekeringspolis, onder de uitbreiding 'vakantieverbijf'.

D. UITRUSTING

dit omvat:

1. dat het pand is uitgerust volgens de inventaris of beschrijving in de gids,
2. dat de huurder zelf boven- en onderlakens, donsovertrekken, huislinnen en Keukenhanddoeken moet meebrengen.

  ALGEMENE HUURVOORWAARDEN


  Op de achterzijde van het contract worden u de algemene huurvoorwaarden meegedeeld. Voor de volledigheid van onze informatie, worden ze hieronder in extenso weergegeven :

  1. Erkenning door het Commissariat Général au Tourisme

  De eigenaar verklaart dat het verhuurde goed voldoet aan de bepalingen van het Besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 12.07.1982, uitgevoerd bij Decreet van 16.06.1991 houdende landelijke gîtes, gîtes op de boerderij, gastenkamers en gemeubileerde woningen.

  2. Gebruik van onderhavig huurcontract

  Onderhavig contract is voorbehouden voor het verhuur van goederen waarvan de eigenaars lid zijn van de vzw "Gîtes de Wallonie".

  3. Gebruik van de gehuurde goederen

  De huurder gebruikt de gehuurde goederen conform hun bestemming en als goede huisvader. Indien het aantal bewoners per woning hoger is dan de onthaalcapaciteit die in onderhavig contract staat, heeft de eigenaar het recht de bijkomende personen zonder voorafgaandelijk akkoord te weigeren of om een tijdelijke prijsverhoging te vragen Elke inbreuk op deze clausule kan aanleiding geven tôt de onmiddelijke opzegging van onderhavig contract, in het nadeel van de huurder, waarbij het huurbedrag eigendorr blijft van de eigenaar.

  4. Waarborg

  Voor de aankomst of op de dag van aankomst kan de eigenaar naast het huurgeld ook een waarborg vragen waarvan hij het bedrag vrij bepaalt. Het wordt op de voorzijde van het contract vermeld. De waarborg wordt contant of via eurochèque betaald.

  5. Modaliteiten voor de afsluiting van onderhavig contract

  De eigenaar stuurt twee exemplaren van het contract ingevuld en ondertekend naar de huurder die binnen een termijn van maximum 10 dagen na ontvangst een ingevuld en ondertekend exemplaar naar de eigenaar terugstuurt.

  De huurder betaalt het voorschot binnen diezelfde termijn. Het saldo is opeisbaar 30 dagen voor de datum van het verblijf met uitzondering van last minute reservaties, waarbij het totaal bedrag bij aankomst wordt betaald.

  Ook de waarborg moet worden betaald volgens de voorwaarden van paragraaf 2 van onderhavig huurcontract.

  Indien de eigenaar zijn exemplaar van het contract of het contract of het voorscot niet ontvangt binnen de afgesproken tijd, kan deze binnen de 8 dagen volgend op de datum van laattijdige betaling van het voorschot of terugzending van het ondertekend contract door de huurder, bij gewone brief afzien van de verhuring.

  De huurder kan het contract zonder vergoeding opzeggen indien het niet volledig werd ingevuld door de eigenaar en dit, tôt op het ogenblik waarop hij het verhuurde goed in bezit neemt.

  6. Boedelbeschrijving

  Aan het begin en op het einde van het verblijf wordt een boedelbeschrijving van het gehuurde goed opgesteld. Deze boedelbeschrijving vermeldt de staat van het gehuurd' goed en zijn uitrusting en wordt ondertekend door beide partijen. Het gehuurde goed moet overeenstemmen met de beschrijving in de jaarlijkse gids van de "Gîtes de Wallonie" en/of de inventaris. De huurder moet het goed in dezelfde staat teruggeven als deze waarin hij het kreeg. Hij is verantwoordelijk voor eventueel verlies of schade Elk verschil of elke anomalie moet worden gemeld aan de eigenaar of zijn vertegenwoordiger en dit ten laalste om 10U00 van de dag van intrede.

  7. Annulering - vroegtijdig vertrek

  Elke annulering moet via aangetekend schrijven, faxbericht of taxipost gebeuren. De huurder kan zich, mits akkoord van de eigenaar, laten vervangen door een andere persoon die de contractvoorwaarden aanvaardt. In dat geval wordt het voorschot verondersteld te zijn betaald door de vervangen huurder. De huurder kan zijn huur afstaan aan elke persoon die door de eigenaar aanvaardt wordt, inclusief tijdens de duur van het contract, waarbij hij persoonlijk aansprakelijk blijft voor zijn verplichtingen ten opzichte van de eigenaar. In de andere gevallen blijft het voorschot van 25% eigendom van de eigenaar aïs schadevergoeding.

  Deze vergoeding stijgt tôt:
  • 50% van de huurprijs bij annulering 28 tot 14 dagen voor de begindatum van het verblijf.
  • 75% van de huurprijs bij annulering 14 tot 8 dagen voor de begindatum van het verblijf.
  • 100% van de huurprijs bij annulering 7 dagen voor de begindatum van het verblijf, inclusief eerste dag van het verblijf of indien de huurder niet opdaagt.

  Indien de eigenaar annuleert, moet hij het betaald voorschot terugbetalen, samen met een vergoeding van:
  • 50% van de huurprijs bij annulering 28 tot 14 dagen voor de begindatum van het verblijf.
  • 75% van de huurprijs bij annulering 14 tot 8 dagen voor de begindatum van het verblijf.
  • 90% van de huurprijs bij annulering 7 dagen vôôr de begindatum van het verblijf, inclusief eerste dag van het verblijf.

  De vergoeding geldt niet in geval van overmacht.

  Indien de huurder niet opduikt binnen de 24 uur volgend op de dag van aankomst, vermeld in het contract:
  • wordt het contract nietig,
  • blijft het voorschot eigendom van de eigenaar die het recht heeft het saldo op te eisen,
  • kan de eigenaar over zijn goed beschikken.

  Het vroegtijdig vertrek van de huurder, ongeacht de reden, geeft geen aanleiding tôt de - zelfs gedeeltelijke - terugbetaling van de verblijfsprijs.

  8. Verantwoordelijkheid - verzekeringen

  De huurder betrekt de ruimte aïs goede huisvader. Hij is verantwoordelijk voor het gehuurde goed, de uitrusting en het terrein dat tot zijn beschikking wordt gesteld. Hij vergoedt de eigenaar voor alle kosten ten gevolge van zijn nalatigheid en verbindt zich ertoe eventuele beschadigingen te melden. Met het huren van de gîte verbindt de huurder zich ertoe het te verlaten in de staat waarin hij het ontving. inclusief in geval van brand (art. 1732, 1733 en 1735 van het B.W.). De huurder wordt uitgenodigd om een GLOBALE verzekeringspolis BRAND af te sluiten, zowel voor de huurrisico's (het gebouw) als voor de inhoud (meubelen, enz,,.) die tôt zijn beschikking worden gesteld. Deze risico's kunnen worden gedekt door de uitbreiding "vakantie-oord" van de verzekeringspolis BRAND van de huurder. De huurder wordt uitgenodigd om contact op te nemen met zijn verzekeraar om zijn contract te controleren.

  9. Respect van de buurt en het milieu

  De huurder verbindt zich ertoe de bewoners en de omgeving in het algemeen te respecteren: fauna, flora, diverse uitrusting, enz...

  10. Geschillen

  Bij geschil tussen de partijen, leggen ze hun bezwaren voor aan het secrefariaat van Gîtes de Wallonie dat een minnelijke schikking zoekt. Bij gebrek daaraan, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement waar hef gebouw zich bevindt, bevoegd.


  Onthaal | Top

  Gîte "La vieille école"
  Albert et Bernadette LAMOTTE
  Mousny, 3
  B 6983-Ortho
  Email :mousny.gite@gmail.com - Tel/Fax : +32 (0)84 43 33 08